Company Logo

 


header

คำเตือน

ผู้บังคับบัญชาในอดีต

๑. ร.ต.อ. จำนง            ศรีทองสุข              พ.ศ. ๒๕๐๙  -  ๒๕๑๒

๒. ร.ต.อ. มาโนช           เรืองรอง               พ.ศ. ๒๕๑๒  -  ๒๕๑๕

๓. ร.ต.อ. วีระ              อนันตกูล               พ.ศ. ๒๕๑๕  -  ๒๕๑๘

๔. ร.ต.อ. สวง              โอฬารวัตร์             พ.ศ. ๒๕๑๘  -  ๒๕๒๑

๕. ร.ต.อ. สำราญ          วิเศษจันทร์            พ.ศ. ๒๕๒๑  -  ๒๕๒๔

 

๖. พ.ต.ต. สมบูรณ์         ศิริผันแก้ว            พ.ศ. ๒๕๒๔  -  ๒๕๒๙

๗. พ.ต.ต.โกสินธ์           บุญสร้าง              ๑๒ ธ.ค.๒๙ –  ๒ ธ.ค. ๓๒

๘. พ.ต.ต.สมพงษ์          ลวดทรง               ๒ ธ.ค. ๓๒  -  ๑ ต.ค. ๓๔

๙. พ.ต.ต.อำนวย           พวกสนิท              ๑ ต.ค. ๓๔ – ๑๖ พ.ค. ๓๗

๑๐.พ.ต.ต.มนูญ             ธรรมสอน            ๑๖ พ.ค. ๓๗ – ๑ เม.ย. ๔๑

๑๑.พ.ต.ท.ฉัตรมงคล       พ้นภัย                 ๑ เม.ย. ๔๑ – ๖ พ.ย. ๔๓

๑๒.ร.ต.อ.พิรุณ             ชาตะเวที              ๑๖ พ.ย. ๔๓ –๑๓ ก.พ. ๔๔

๑๓.ร.ต.อ.สวัสดิ์             บุญมั่น                 ๑๓ ก.พ. ๔๗ – ๕ ก.พ. ๕๗

 

ด้านพัฒนาบริหาร

การให้บริการประชาชน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.