Company Logo

 


header

คำเตือน

๑๕ มิ.ย.๕๘ ผบ.ร้อยฯตรวจเยี่ยม


เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๕๘ 
พ.ต.ท.พรชัย แช่มช้อย ผบ. ร่้อย ตชด. ๑๒๖
ตรวจเยี่ยมกำลัง

เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  ผู้ปฏิบัติ พ.ต.ท.พรชัย  แช่มช้อย ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๖/ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔   เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัด และติดตามข้อมูลเรื่องที่นาของ นางสุบิน(น้อย) เที่ยงลาย รวมทั้งกลุ่มมวลชนทั้งในและนอกพื้นที่ที่รวมตัวเคลื่อนไหวกดดันเจ้าหน้าที่เรื่องที่ดินทำกินบริเวณแนวชายแดน โดยให้คำแนะนำในการปฏิบัติ  ดังนี้

             ๑ กำชับเพิ่มความเข้มในการควบคุมการผ่านเข้า-ออก ของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ หากพบว่าเป็นบุคคลนอกพื้นที่ห้ามใช้ถนนศรีเพ็ญและ ห้ามเข้าพื้นที่แนวชายแดนโดยเด็ดขาด

                 ๒. พัฒนาฐานปฏิบัติการให้มีความแข็งแรง มั่นคงน่าอยู่

                ๓ การปฏิบัติงานของกำลังพลให้ยึดหลักกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดให้โทษ

 สถานที่  บก.มว.ตชด.๑๒๖๒(จต.ส.๔๐) บ.หนองจาน ม.๓ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ผลการ ปบ.โดยมี ร.ต.ต.ศิริฤกษ์  พานิชเจริญ ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๔ พร้อมกำลังพลในสังกัดให้การตอนรับ

ด้านพัฒนาบริหาร

การให้บริการประชาชน
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.